Statut PCA

STATUT I REGULAMIN

 

 

 

 

1. NAZWA

 

Nazwa stowarzyszenia:

 

POLSKIE KOŁO KATOLICKIE W BIRMINGHAM

(THE POLISH CATHOLIC ASSOCIATION - PCA).

 

 

2. ADRES

 

Adres stowarzyszenia to:

 

Polish Millennium House

Bordesley Street

Birmingham                   

B5 5PH

 

 

3. CELE

 

Polskie Koło Katolickie jest niezależną organizacją współpracującą z lokalną Polską Misją Katolicką w Birmingham.

 

Celami stowarzyszenia są:

 

3.1 Promowania kultury i tradycji polskiej społeczności w Birmingham.

 

3.2 Aby zapewnić miejsce oraz zorganizowane zajęcia rekreacyjne lub inne zajęcia wypoczynkowe mające na celu poprawienie warunków życiowych Polaków mieszkających w Birmingham.

 

3.3 Aby zapewnić moralne i praktyczne wsparcie członkom stowarzyszenia oraz innym osobom z polskiej społeczności.

 

3.4 Aby współpracować z innymi organizacjami polskimi i angielskimi o podobnym charakterze.

 

3.5 Wspierania ducha wspólnoty wśród Polaków w Birmingham.

 

3.6 Aby zapewnić bazę szkoleniowo-edukacyjną Polakom w Birmingham.

 

3.7 Aby wszelkie zyski wygenerowane przez Stowarzyszenie zostały użyte do wspierania jej celów.

 

 

 

 

4. LOKAL

 

Lokal z prawem własności należącym do lokalnej Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii, numer rejestracji organizacji charytatywnej 1119423.

Polskie Koło Katolickie ma wyłącznośc na korzystanie z budynku i partycypuje w kosztach jej utrzymania, zgodnie z ustaleniami z Polską Misją Katolicką. Całe wyposażenie w budynku należy do PKK

 

 

5. STATUT

 

PCA składa się z Zarządu i Członków. Komitet Zarządzający jest odpowiedzialny za funkcjonowanie Stowarzyszenia, utrzymywanie kontaktów z lokalną Polską Misją Katolicką, zaangażowanie, zwolnienia i wypłaty wobec pracowników i wszystkich innych sprawach, które wymagają wydatkowania pieniędzy. Wszystkie środki pieniężne wynikające z działalności PCA, po odjęciu kosztów uzasadnionych, będą użyte na cele statutowe.

 

 

6. ZARZĄD

 

6.1 Zarząd jest wybierany ze zwykłych członków przez Walne Zebranie na okres jednego roku. Kandydat do zarządu musi być członkiem PKK przynajmniej trzy lata a na stanowisko prezesa musi być w zarządzie co najmniej dwa lata.

 

6.2 Zarząd składa się z co najmniej czterech członków, w tym Prezesa, Wiceprzewodniczącego, Sekretarza i Skarbnika, obowiązki Przewodniczącego, Sekretarza i Skarbnika nie mogą być wypełniane przez jedną osobę.

 

6.3 Członkowie Zarządu nie mogą otrzymywać wynagrodzenia za swoją pracę na rzecz stowarzyszenia, poza zwrotem kosztόw.

 

 

7. OBOWIĄZKI ZARZĄDU

 

7.1 Zarząd zbiera się co najmniej raz na dwa tygodnie.

 

7.2 Zarząd podejmuje takie działania zarządzające i administracyjne jakie mogą być wymagane, włączając odpowiedzialność za zdrowie, bezpieczeństwo i nadzór nad pracownikami otrzymującymi wynagrodzenie przyjmowanie Członków, organizowanie wydarzeń społecznych i kulturalnych dla Członków, zbiórki funduszy i promocje celów dbających o dobro Członków.

 

 

 

7.3 Działalność handlowa

 

(1) W celu zbierania funduszy, Zarząd jest uprawniony do prowadzenia działalności handlowej odnoszącej się do celów PCA.

 

(2) W związku z jego działalnością handlową Zarząd będzie prowadził następujące rejestry na rzecz PCA:

 

(1) PAYE Pracodawcy

(2) Cła od automatów do gry

(3) Podatek od osób prawnych

 

8. CZŁONKOSTWO

 

8.1 Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

       (a) Zwykłych

       (b) Honorowych

 

8.1 Członkostwo zwykłe jest otwarte dla wszystkich osób w wieku powyżej osiemnastu lat.

 

8.2 Członkowie honorowi są nominowani przez Walne Zebranie stowarzyszenia specjalną uchwałą w uznaniu zasług dla stowarzyszenia.

 

8.3 Podgrupy utworzone przez członków, zatwierdzone przez zarząd będą traktowane jako członkowie zwyczajni niezależni od członków lub osób składających się na tą grupę.

 

8.4 Od wszystkich członków oczekuje się uznania i poszanowania wartości i nauk Kościoła Katolickiego, co będzie uwzględnione w życiu i działalności PCA.

 

8.5 Wszyscy członkowie kwalifikują się do głosowanie na walnym zebraniu.

 

8.6 Wszyscy członkowie są zachęcani do aktywnego udziału w życiu i działalności PCA.

 

8.7 Wszyscy członkowie mają obowiązek lojalności wobec PCA, Komitetu Zarządzającego i innych członków oraz by wspierać cele i działalność PCA.

 

 

9. WYBORY CZŁONKÓW

 

9.1 Każdy kandydat do zwykłego członkostwa musi:

 

      (1) Być nominowany przez dwóch członków, którzy poręczą za jego zdolność do członkostwa.

      (2) Zapłacić składkę roczną określony przez Komitet Zarządzający.

      (3) Nominowani członkowie są formalnie ratyfikowani jako pełnoprawni członkowie podczas następnej sesji plenarnej.

 

9.2 Wszyscy, którzy spełniają warunki 9.1 są członkami PCA i mają prawo do wszelkich przywilejów członkostwa i uznaje się, że zgodziły się być związane przez ten Regulamin i wszystkie rozporządzenia zgodne z tym Regulaminem.

 

 

 

 

 

 

10. KARY, WYDALENIA I REZYGNACJI CZŁONKÓW

 

10.1 Zarząd jest uprawniony do wykluczenia każdego członka, który złamał Regulamin PCA lub którego zachowanie w ich mniemaniu czyni tą osobę niezdolną do członkostwa w PCA i ich decyzja jest ostateczna; członek ten ma prawo apelacji.

 

10.2 Członek może zrezygnować ze swojego członkostwa w każdej chwili za pomocą listu skierowanego do Zarządu. Członek ustępujący nie jest uprawniony do zwrotu składki już wpłaconej.

 

11. SKŁADKI

 

11.1 Rok podatkowy PCA rozpoczyna się 1 stycznia każdego roku i jakiekolwiek składki są należne od tej daty.

 

11.2 Wysokość składki dla członków zwyczajnych jest ustalana na następny rok podczas dorocznego walnego zebrania.

 

11.3 Honorowi członkowie nie płacą składek. Są oni uprawnieni do głosowania, ale nie kwalifikują się w wyborach do Komitetu Zarządzającego.

 

 

12. ZALEGŁOŚCI W SKŁADKACH

 

12.1. Każdy członek, który zalega z opłatą składki jest automatycznie zawieszony w członkostwie do momentu dokonania opłaty w całości.

 

12.2 Składka któregokolwiek z członków, który(a) w związku z trudną sytuacją, nie jest w stanie zapłacić jej może zostać uchylona po rekomendacji Komitetu Zarządzającego.

 

 

13. ZGROMADZENIA

 

13.1 Walne Zebranie członków może zostać zwołane przez Zarząd w każdej chwili za pomocą zawiadomienia przekazanego do członków co najmniej na tydzień wcześniej, w zawiadomieniu określając cel zebrania. Co najmniej jedno Walne Zebranie powinno się odbyć w każdym roku, w pierwszym kwartale roku kalendarzowego.

 

13.2. Nadzwyczajne Walne Zebranie może być powołane przez Zarząd, na żądanie

(a)   Uchwały własnej Zarządu

(b)  Połowy członków Stowarzyszenia

 

13.3 W ogłoszeniu poprzedzającym zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania muszą być określone kwestie do rozpatrzenia podczas tego posiedzenia.

 

13.4 Przewodniczący Stowarzyszenia, lub w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący, otworzy posiedzenie i przeprowadzi wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania, który(a) przeprowadzi wybory Sekretarza i dwóch Nadzorców.

 

13.5 Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów. Jeżeli ilość głosów jest równo podzielona; Przewodniczący ma głos decydujący.

 

13.6 Doroczne Walne Zebranie rozpatruje przegląd Zarządu i biegłych rewidentów, sankcjonuje przejście na emeryturę członków Komitetu Zarządzającego, potwierdza szacowany budżet Stowarzyszenia i wybiera Komitet Zarządzający.

 

13.7 Aby zapewnić ważność uchwały Walnego Zebrania kworum obecnych członków musi wynosi nie mniej niż 20.

 

13.8 Zebrania plenarne odbywają się każdego miesiąca, a ich celem jest planowanie prac Zarządu, przedstawicieli członków i grup członkowskich do wymiany informacji i do omówienia zagadnień dotyczących życia i działalności PCA.

 

 

14. GODZINY OTWARCIA

       

14.1 Lokal jest otwarty i zamknięty w godzinach, ustalonych przez Zarząd

 

 

15. POZWOLENIE NA ALKOHOL I GODZINY OBSŁUGI

 

15.1 Zezwolenie Klubu umożliwiające sprzedaż detaliczną alkoholu i dostarczanie rozrywki jest w odniesieniu do odpowiednio wyznaczonych części pomieszczeń.

 

15.2 Godziny dozwolone do sprzedaży detalicznej alkoholu na terenie Lokal ustala się, jak mogą od czasu do czasu zadecydować Komitet Zarządzający, zgodnie z przepisami obowiązującej ustawy regulującej Licensing Act.

 

 

16. AUTOMATY DO GIER

 

16.1 PCA jest uprawniony do instalowania automatów do gry w Lokalu.

 

16.2 Automaty do gry winny być zarządzane przez zarejestrowanego dostawcę i zyski z automatów do gier zostaną zastosowane na rzecz charytatywnych celów PCA.

 

 

17. WSTĘP DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ WRAŻLIWYCH DOROSŁYCH

 

17.1 Dzieci i młodzież w wieku poniżej 18 lat Członków lub Gości:

 

(1)   Mogą zostać wpuszczone na teren Lokalu, pod warunkiem, że pozostaną one pod opieką i kontrolą ich rodzica lub opiekuna prawnego przez cały czas.

 

(2)   Są uczestnikami zorganizowanego wydarzenia lub aktywności, takiego jak harcerze, grupa taneczna, itp.

 

17.2. Rodzic lub opiekun jest odpowiedzialny za zdrowie, bezpieczeństwo i zachowanie dziecka lub osoby młodej na terenie Lokalu.

 

17.3 Każda osoba opiekująca się grupą dzieci musi mieć świadectwo niekaralności. (DBS)

 

17.4 Organizacje są odpowiedzialne za zdrowie, bezpieczeństwo i zachowanie swoich

        członkόw na terenie Lokalu.

 

 

18.1 AUDYTU KSIĄG RACHUNKOWYCH

 

18.1 Podczas każdego dorocznego Walnego Zebrania 2 członków stowarzyszenia, nie będących członkami  Zarządu, musi zostać wybranych na audytorów na następny rok.

 

18.2 Audytorzy muszą skontrolować księgi rachunkowe nie później niż na 30 dni przed dorocznym Walnym Zebraniem.

 

 

18.3. Każdy wakat audytora występujący w ciągu roku musi być wypełniony przez Zarząd.

 

18.4 Jeśli żaden z członków nie chcą wziąć roli audytora wówczas niezależny księgowy powinien zostać mianowany.

 

 

19. OGÓLNE

 

19.1 Cokolwiek nie ujęte w niniejszym Regulaminie musi zostać skierowane do Zarządu, którego decyzja będzie ostateczna.

 

19.2 Kopia tego Regulaminu winna być wystawiona w widocznym miejscu na terenie Lokalu.

 

 

20. ROZWIĄZANIE

 

20.1 Rozwiązania PCA można dokonać:

        (a) Jeśli pisemnie zażądane jest przez 3/4 wszystkich członków Stowarzyszenia

        (b) jeśli uchwała podjęta przez 2/3 obecnych podczas Walnego Zebrania Likwidacyjnego, zwołanego przez Zarząd, jeśli są takie okoliczności w których nie jest możliwe dalsze wypełnianie zadań Stowarzyszenia.

 

20.2 Po rozwiązaniu PCA, i po spłaceniu wszystkich długów i zobowiązań, jakiekolwiek pozostałe aktywa po PCA mają być przekazane do PCM Birminghamna użytek celów charytatywnych Parafii.

       

       

 

 

 

 

 

 

 

 

Powyższy statut został przyjęty przez Walne Zebranie członków Polskiego Stowarzyszenia Katolickiego w Birmingham dnia: 07.04.2019

 

 

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
32 0.04449200630188